Regulamin

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNIE LUB  NA EMAILMardruk.com.pl to sklep internetowy, prowadzony przez Mardruk Banduła z siedzibą w Krakowie, przy ul. Balickiej 100, wpisaną do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: mardruk@mardruk.com.pl; telefonicznie: 12 398-22-48; pisemnie na adres: ul. Balicka 100, 30-149 Kraków.

1. Mardruk Banduła prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Mardruk.com.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z Mardruk.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Mardruk.com.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Mardruk.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Mardruk . dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Mardruk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta w Mardruk.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Mardruk Banduła, której przedmiotem są usługi świadczone przez Mardruk ., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Mardruk.com.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Mardruk.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Mardruk.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Mardruk sp.j. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Mardruk.com.pl w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Mardruk Banduła dotycząca zakupu danego produktu w Mardruk.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Mardruk.com.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Mardruk Banduła Małgorzata.

8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Mardruk.com.pl, Mardruk  Banduła Małgorzata. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Mardruk.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Mardruk Banduła. W wybranych przypadkach Mardruk Banduła Małgorzata zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mardruk Sp.j., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania zamówionego produktu Mardruk Banduła Małgorzata. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Mardruk.com.pl. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Mardruk”, produkt należy odesłać na adres Mardruk Banduła Małgorzata. bądź dostarczyć osobiście.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

12. Mardruk Banduła Małgorzata odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mardruk@Mardruk.com.pl lub w formie pisemnej na adres Mardruk Banduła Małgorzata. podany w górnej części Regulaminu,

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Mardruk Banduła Malgorzata. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

15. Mardruk Banduła Małgorzata. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Mardruk Sp.j. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Mardruk Sp.j. .

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

17. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Mardruk.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową. Klient wysyła zużyty sprzęt do Mardruk Banduła Małgorzata. na swój koszt.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Mardruk Banduła Malgorzata. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Mardruk.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe Mardru Banduła Małgorzata. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

20. Mardruk Banduła Małgorzata może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Mardruk.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Mardruk Sp.j., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Mardruk.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mardruk Banduła Małgorzata w ramach Mardruk.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.